Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Special Place Events

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze AV zullen van toepassing zijn op alle transac­ties tussen: Special Place Events gevestigd en kantoorhoudend te Leerdam, hierna te noemen opdrachtnemer, en zijn/haar cliënten c.q. op­drachtge­vers, hierna te noemen opdrachtgever.
2. Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukke­lijk, schriftelijk en incidenteel worden overeenge­komen.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN PRIJZEN
1.Alle door opdrachtnemer gedane prijsopgaven zijn ap­proximatief van aard, tenzij uitdrukkelijk schrifte­lijk anderszins is overeengekomen.
2. Opdrachten en boekingen worden schriftelijk per post of gebruik makend van het online inschrijfformulier door de op­drachtge­ver aan opdrachtnemer verstrekt. Wanneer opdrachtgever via het online inschrijfformulier een boeking verricht, wordt indien van toepassing na het betalen van de aanbetaling, deze boeking als definitieve boeking beschouwd.
Opdrachtnemer zal deze opdrachten/boeking schriftelijk per post of per email bevestigen.
3. De door opdrachtnemer gemaakte kosten kunnen aan de opdracht­gever in rekening worden gebracht. Hiervan wordt vooraf melding gemaakt. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit: ver­zendkosten, vervoerskosten, materialen, telefoonkosten, huur, catering en declaraties van derden.

ARTIKEL 3: WIJZIGING IN DE OPDRACHT
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schrifte­lijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dergelijke wijzigingen zijn voor opdrachtnemer eerst bindend indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog ver­langde wijzigingen in de uit­voering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn ge­bracht. Worden ze mondeling of per telefoon opge­geven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
Wanneer de opdrachtnemer zich ten opzichte van de opdrachtgever afwij­zend uitlaat ten aanzien van deze wijzigingen, en de opdrachtgever persisteert in de uitvoering daarvan, komen deze wijzigingen en het resultaat daarvan geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 4: GEGEVENSVERSTREKKING
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gege­vens welke opdrachtnemer nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig in de gewens­te vorm in het bezit komen van opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gegevens bedoeld in het eerste lid juist en volledig zijn en vrijwaart opdrachtnemer voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist zijn van de gegevens.

ARTIKEL 5: ANNULERING
1. Voor getekende opdrachten of opdrachten die door gebruik makend van het inschrijfformulier zijn verstrekt, die door opdrachtgever worden geannuleerd, treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg over een nieuwe startdatum op korte termijn, indien dat mogelijk is. Lukt het niet op korte termijn een nieuwe datum te plannen treed onze annuleringsregel in werking.
Annulering dient schriftelijk te worden gedaan.
Bij annulering wordt het overgemaakte bedrag minus € 25 administratiekosten terug gestort.
De volgende annuleringsregeling is op definitieve boekingen van toepassing:

Annulering tot 8 weken van tevoren. Volledige terugstorting van de aanbetaling minus administratiekosten                                                                                                                              Annulering tot 6 weken voor aanvang. Kosten: 50%
Annulering tot 4 weken voor aanvang. Kosten: 75%
Annulering tot 2 weken voor aanvang. Kosten: 100%
2. Indien een opdrachtgever, nadat reeds een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht, deze opdracht om welke reden dan ook annuleert, is de opdrachtnemer gerechtigd alle door opdrachtnemer op dat moment reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
3. Annulering van een opdracht waarmee reeds een aanvang is ge­maakt, zal in principe niet worden geaccepteerd.
Slechts in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoor­deling van de opdrachtnemer, zal een reeds aangevangen opdracht kunnen worden afge­bro­ken.
4. Indien aan een van de in dit artikel genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor het gehele met de ver­strekte opdracht gemoeide bedrag.

ARTIKEL 6: OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
1.De met opdrachtnemer overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukke­lijk schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 7: OVERMACHT
1. Storingen in het bedrijf van opdrachtnemer ten gevolge van overmacht (als zodanig valt aan te merken elke tekortkoming welke opdrachtnemer in redelijk­heid niet kan worden toegerekend), welke de normale be­drijfs­gang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelij­kerwijs onmogelijk maken, ontslaan de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen termijnen of van haar leverings­plicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak heeft op vergoeding van kosten, schade of interest.
2. In geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer zal deze daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, waarbij de opdrachtgever na ontvangst van die mededeling gedurende acht (8) dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de ver­plichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoe­den.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer zal de haar verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldig­heid behandelen. Opdrachtnemer verplicht zich tot een – gegeven de omstandigheden – optimale inspanning, kan echter nimmer aanspra­kelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
3. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen, zoals bedoeld in het vorige lid, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
4. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

ARTIKEL 9: BETALING
1. Alle aan opdrachtnemer uit hoofde van door opdrachtnemer verrichtte werk­zaam­heden verschuldigde bedragen, worden geacht brengschulden te zijn en dienen te worden voldaan aan het kan­toor van opdrachtnemer of via een binnen de rijks­grenzen erkende wijze van beta­ling (bijv. Bank of Giro-overschrij­ving).
2. Na inschrijving wordt het volledige bedrag van het evenement gefactureerd, tenzij anders is aangegeven. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De opdrachtgever is niet bevoegd op dit bedrag, enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is de opdrachtnemer gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in gebreke is gebleven te voldoen aan de sub 1 bedoelde betalingsverplichting.
4. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van der­den, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde opdrachtgever, onver­minderd eventuele proceskosten, ter zake van de kosten veroor­zaakt door zijn in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som, gelijk aan 15% van het factuurbedrag dan wel de werkelijke incasso­kosten.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien door opdrachtgever vorige leveranties/diensten niet binnen de overeen­ge­komen betalingstermijn zijn betaald.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij opdrachtgever ten gevolge van dit niet leveren.

ARTIKEL 10: OPSCHORTING
De opdrachtnemer is gerechtigd een nog niet voltooide opdracht op te schor­ten, indien een opdrachtgever in gebreke blijft enige hem toegezonden nota niet tijdig te betalen.
Een opdracht zal eerst dan worden hervat na ontvangst van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 11: HERHAALDELIJK IN GEBREKE BLIJVEN
Bij het herhaaldelijk in gebreke blijven van een opdrachtgever zal de opdrachtnemer het recht hebben verdere werkzaamheden voor die betreffende opdrachtgever te weigeren.

ARTIKEL 12: KLACHTEN EN GESCHILLEN
1. Onder klachten verstaat Special Place Events alle grieven met betrekking tot uitvoering van de opdracht. Klachten in de hoedanigheid van de geleverde diensten kunnen door de opdrachtgever geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen veertien dagen na de geleverde dienst of voltooiing van de opdracht. De schriftelijke klacht moet een omschrijving van de grieven en de geconstateerde gebreken geven. Indienen van een klacht kan niet tot opschorting van betalingsverplichting leiden van de opdrachtgever.
2. Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks verklaart.
3. Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhan­gende geschillen is het Nederlandse Recht van toepassing.